Konkurs plastyczny – 4 pory roku

REGULAMIN KONKURSU „4 pory roku”

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację MATIO.

2. Zapowiedź konkursu „4 pory roku” jest opublikowana na stronie głównej www.mukowiscydoza.pl

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku 6- 12 lat, chore na mukowiscydozę.

4. Celem konkursu jest wyłonienie 12 najciekawszych prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza na rok 2009.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 sierpnia 2008.

6. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września 2008. O zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego.

7. 12 najlepszych prac zostanie wybranych przez jury złożone z przedstawicieli Fundacji Matio oraz przedstawicieli firmy Roche.

8. Dla autorów 12 zwycięskich prac przewidziane są równorzędne nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone 10 października 2008r. na stronie głównej www.mukowiscydoza.pl

9. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

10. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny lub przekazanie nagrody na osoby trzecie.

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac (maksymalnie 3) w formacie nie mniejszym niż A4 na adres ul. Celna 6, 30-507 Kraków z dopiskiem „4 pory roku”.

12. Przesłana praca nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów, nie może mieć także zabarwienia erotycznego lub zawierać treści pornograficznych.

13. Fundacja Matio zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego użytkowania przesłanych w ramach konkursu prac do celów promocyjno – reklamowych oraz do ich prezentowania na stronie www.mukowiscydoza.pl

14. Uczestnik konkursu:

 

1. Oświadcza, że przesłane prace nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika.

 

15. Uczestnicy konkursu „4 pory roku” przesyłający organizatorowi prace przekazują tym samym nieodpłatnie prawa autorskie do wykorzystywania tych prac przez organizatora konkursu na wybranych przez niego polach eksploatacji, którymi mogą być: a. sprzedaż b. utrwalanie, c. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w dowolnej liczbie, d. wprowadzanie do obrotu, e. wprowadzanie do pamięci komputera, f. wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie g. najem, h. dzierżawa, i. powszechne udostępnianie w sieci komputerowej oraz j. wszelkie inne sposoby czynienia użytku z autorskiego prawa majątkowego. Wykorzystanie to nie jest ograniczone czasowo.

16. Fundacja Matio zastrzega sobie pełne prawo do nazwy konkursu oraz do ewentualnego odwołania lub przerwania konkursu bez podania przyczyny, a także dokonywania zmian w trakcie trwania konkursu.

17. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.)

18. Przekazanie prac na adres: Fundacja Matio ul. Celna 6, 30-507 Kraków jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mukowiscydoza.pl