Konkurs fotograficzny – Moja okolica

REGULAMIN KONKURSU „Moja okolica”

Termin nadsyłania prac zakończony. Wyniki 15 marca br. 

 1. Konkurs organizowany jest przez SERWIS mukowiscydoza (Cystic Fibrosis) www.muko.med.pl
 2. Zapowiedź konkursu „Moja okolica” jest opublikowana na stronie głównej www.muko.med.pl
 3. W konkursie mogą brać udział osoby chore na mukowiscydozę w wieku od 10 lat.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy fotograficznej.
 5. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2007 r.
 6. Prace konkursowe można nadsyłać do 29 lutego 2008 r.
 7. Najlepsza praca zostanie wybrana przez jury złożone z przedstawicieli SERWISu mukowiscydoza oraz profesjonalnych fotografów.
 8. Główna nagroda Drukarka HP PhotoSmart.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 marca 2008 r. na stronie głównej www.muko.med.pl
 10. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 11. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny lub przekazanie nagrody na osoby trzecie.
 12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wywołanych zdjęć (maksymalnie 3) w formacie 10 x 15 cm na adres: SERWIS mukowiscydoza, ul. Lelewela 12, 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Moja okolica”. Do zdjęć można dołączyć krótki opis. Prosimy o podawanie wieku uczestnika konkursu co będzie miało wpływ na ocenę prac fotograficznych.
 13. Przesłana fotografia nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą jakichkolwiek usług bądź towarów, nie może mieć także zabarwienia erotycznego lub zawierać treści pornograficznych.
 14. SERWIS mukowiscydoza zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego użytkowania przesłanych w ramach konkursu prac do celów promocyjno – reklamowych oraz do ich prezentowania na stronie www.muko.med.pl
 15. Uczestnik konkursu „Moja okolica”. a) oświadcza, że fotografie nie zostały uprzednio nigdzie publikowane; b) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika.
 16. Uczestnicy konkursu „Moja okolica” przesyłający organizatorowi zdjęcia przekazują tym samym nieodpłatnie prawa autorskie do wykorzystywania tych prac przez organizatora konkursu na wybranych przez niego polach eksploatacji, którymi mogą być: a) sprzedaż b) utrwalanie, c) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w dowolnej liczbie, d) wprowadzanie do obrotu, e) wprowadzanie do pamięci komputera, f) wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie g) najem, h) dzierżawa, i) powszechne udostępnianie w sieci komputerowej j) przesłanie/ wykorzystanie zdjęć w zagranicznych konkursach fotograficznych oraz k) wszelkie inne sposoby czynienia użytku z autorskiego prawa majątkowego. Wykorzystanie to nie jest ograniczone czasowo.
 17. Po zakończeniu konkursu fotograficznego „Moja okolica” zostanie opublikowana galeria wyróżnionych prac.
 18. SERWIS mukowiscydoza zastrzega sobie pełne prawo do nazwy konkursu oraz do ewentualnego odwołania lub przerwania konkursu bez podania przyczyny, a także dokonywania zmian w trakcie trwania konkursu.
 19. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.)
 20. Przekazanie zdjęć na adres: SERWIS mukowiscydoza, ul. Lelewela 12, 64-980 Trzcianka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 21. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.muko.med.pl